عادت مثبت

عادت ها می توانند هم جنبه مثبت داشته باشند و هم جنبه منفی یعنی یا به سود ما هستند و یا به ضرر ما .به همین علت پی بردن به جزییات آن ها مهم است . عادت های تکرار شونده ذرات تشکیل دهنده هویت ما به شمار می روند 

 
 

هیچ باوری پیش از تولد به ما تحمیل نمی شود و در ذهنمان لانه نمی کند به منظور تبدیل شدن به ایده آل ترین نسخه خودمان اصلاح مداوم و پیوسته باورها ،گسترش وبهبود ماهیت ضرورت دارد 

 

همان موقعی که عادتی در حال ایجاد است میزان فعالیت مغز پایین می آید یعنی فرا می گیرد ضمن بی توجهی به سایر پدیده ها با عامل تحریک کننده دست و پنجه نرم کند که در نهایت منجر به پیروزی می شود .

 

قوانین چهارگانه تغییر رفتار شامل قوانین ساده ای هستند که به شکل گیری عادت های مثبت  کمک می کنند و به این شرح هستند :

 

1-آشکار سازی عادت    2- افزایش جذابیت عادت   3- آسان کردن عادت   4-افزایش رضایت حاصل از عادت

با کمک راهبرد مکتوب کردن هدف می توان رفتار تازه ای را با زمان و محل مشخصی تطبیق داد 

 پیاده سازی عادت عبارت است از انجام رفتاری شخصی در زمان و محلی معین با استفاده از چیدمان عادت ها می توان عادت جدیدی را با رفتار موجود متصل کرد . 

 

 

در صورت برقراری نظم در زندگی ، زمان و انرژی کمتری صرف رویارویی با وسوسه و هوس می شود که از مبارزه با آن آسان تر است رفتارهای دارای جذابیت را محیط پیرامون ما مشخص می کند . رفتاری برای انسان کشش دارد که تحسین و تمجید به همراه داشته باشند . آنچه مهم است تعداد دفعات تکراری عادت هاست نه مدتی که به انجام آنها اختصاص می دهیم . 

 

 

باید فضای زندگی و کار را برای تسهیل روند انجام عادت های بعدی محیا کرد . بسیاری از عادت ها در لحظه احساس صورت می گیرد و هر انتخابی می تواند یک روز مفید یا بیهوده برای شما به ارمغان بیاورد . به خدمت گرفتن فن آوری به منظور خودکار کردن عادت ها کارآمدترین روش برای ضمانت انجام عادت های خوب به شمار می رود . ویژگی مثبت عادت این است که کارها را بدون فکر انجام می دهیم و ویژگی منفی عادت این است که نسبت به لغزش ها و اشتباهات کوچک بی توجه می شویم .