باور کن تا اتفاق بییفتد

زندگی یک سفر اعجاب انگیز است که آکنده از لذت و خوشی است بخشی از شما که از مدت ها پیش در حصار محدودیت ها زندانی شده است را آزاد کنید تا به یک چشم انداز جدید مواجه شودید . … اما باید به این مسئله ایمان داشته باشید تا تغییرات را مشاهده کنید پس از مدتی احساس می کنید که سرعت گام هایتان کم شده و در جهان آرام درونی خود به سر می برید در اینجا می توانید هرآنچه سرراهتان قرار می گیرد را ستایش کنید در این جهان شما می آموزید که دیدگاه ها یا عملکردهای دیگران تهدیدی برای شما محسوب نمی شوند در این جهان پذیرش عقاید متضاد ساده تر است چون می دانید که این موارد ازسوی یک منبع تهدیدآمیز خارجی نبوده اند قطعا با چایگزین شدن راحتی و آسودگی به جای درد و اضطراب ، حس خوب آرامش را با همه وجود احساس خواهید کرد . چهار اصل مهم و اساسی وجود دارند که شما را در ایجاد جهان بی شکل افکار و تحقق آن ها در جهان مادی راهنمایی می کنند .

باور کن تا اتفاق بیقته

1- افکار را برای مفاهیمی همچون کسب ثروت به کار گیرید . اگر خود را در حین کسب ثروت و در خور نعمت تصور کنید مطمئن باشید که براساس همین تصور عمل خواهید کرد . 2-به خودتان بگویید که هرآنچه در ذهن تجسم کرده اید قبلا محقق شده است . 3-امیدوار و مشتاق باشید : مفهوم از پیش تعیین شده را فراموش کنید . برای تحقق یک آرزو در قالب واقعیت وجهان واقعی باید مشتاق مشاهده آن در جهان واقعی باشید . 4-به خود بقبولانید که شکست معنا ندارد . ذهن خود را آرام کنید تا ریتم واقعی جهان هستی را دریابید زمانی که در جریان انرژی هستی قرار بگیرید و خود را بدون قضاوت رها کنید هر روز مراقبه کنید و یگانگی را از تصمیم قلب بپذیرید به زودی ارتباط خود با انرژی جهان هستی را محکم تر خواهید کرد .